i?yeri amak iin gerekli belgelerin tm.

 

??yeri Aarken ?stenen BelgelerVERG?  DA?RES?NDEN  ?STENEN  BELGELER

-Bildirim  Formu  doldurulur.
-Kira  Kontrat? veya Tapu Fotokopisi
-??e  ilk  ba?layan  ki?inin  noter   tasdikli  imza sirks.
-?kametgah ?lmhaberi
-??e Ba?lama Formu
-Nfus Czdan? rne?i

Belgeler  tamamland?ktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve do?rulu?u onayland?ktan sonra  vergi levhas? al?n?r.

?LG?L?  BELED?YEDEN  ?STENEN  BELGELER

10.08.2005 tarih 25902 say?l? Resmi Gazetede yay?nlanarak yrrl?e giren ??yeri Ama ve al??ma Ruhsatlar?na ?li?kin Ynetmelik hkmleri gere?ince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve a?a??da bir rne?i bulunan beyan formunun doldurulmas? gerekmektedir.

?LG?L?  MESLEK  ODASINDAN  ?STENEN  BELGELER

-Vergi  dairesine   kay?t  belgesi 
-3 foto?raf
-Nfus  czdan?  rne?i
-Sicile kay?t belgesi
-Alan?nda ustal?k belgesi

ESNAF VE SANATKARLAR S?C?L?NE KAYITTA ?STENEN BELGELER

-Vergi levhas? fotokopisi
-Nfus czdan? fotokopisi
-?kametgah belgesi (resimli)
-3308 say?l? Mesleki E?itim Kanunu kapsam?na al?nan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustal?k belgesi veya sat?? elemanl??? belgesinin bir rne?i.
-Ara sahibi esnaflardan ara ruhsatlar?n?n bir fotokopisi
-Sicil ilan bedeli dekont rne?i
-Sicil har bedeli dekont rne?i

S?GORTALILI?IN BA?LANGICI ve B?LD?R?M?

Kanunun 4/b bendi kapsam?nda (kendi nam ve hesab?na al??an) sigortal? say?lanlardan;

- Ticari kazan veya serbest meslek kazanc? nedeniyle gerek veya basit usulde gelir vergisi mkellefi olanlar?n sigortal?l?klar?, bu mkellefiyetlerinin ba?lang? tarihi itibar?yla ba?lamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma bildirilmektedir.

-  Gelir vergisinden muaf olanlar?n sigortal?l?klar?, esnaf ve sanatkr sicil mdrlklerine tescil tarihi itibar?yla ba?lamakta  ve bu tarih esnaf ve sanatkr sicil mdrlklerince Kuruma bildirilmektedir.

Sigortal?lar?n Prime Esas Kazanlar?

5510 say?l? Kanun ile basamak sistemi  kald?r?lm??t?r.

Kanunun (4/b) kapsam?nda bulunan sigortal?lar?n (esnaf ve sanatkarlar?n) prime esas kazanlar? yrrlkteki asgari cretin brt tutar? ile 6,5 kat? aras?nda  (halen 638.70.-YTL  ila 4.152.-YTL) aras?nda  kalmak ?art? ile kendileri taraf?ndan beyan edilmektedir.

Sigortal? ayn? zamanda yan?nda i?i al??t?r?yorsa yani i?veren ise, beyan etti?i kazan  al??t?rd??? sigortal?lar?n prime esas kazanc?n?n en ykse?inden daha  az olamayacakt?r.ABD'deki aileler ki?i ba?? ba?ka yerden daha fazla ila sat?n almak al?rlar. evrimii eczaneler taraf?ndan sa?lanan uyu?turucu bulunmas? kesinlikle reeteli ila ktye kullan?m? salg?n?n?n katk?da bulundu?u bir yndr. rne?in, Antabuse, kronik alkolik hastal??? olan baz? insanlarda kullan?l?r. Bu ila, Antabuse al?rken alkol tketmeniz durumunda ortaya ?kacak olan rahats?z edici yan etkiler nedeniyle iki iilmemize yard?m etmek ebilmek. En popler bir ilalardan biri Viagra 'd?r. Yaz?m?z "Viagra 25mg sat?n al" zerine odaklanmaktad?r. Bilim adamlar? ne hakk?nda konu?uyorlar ""? Tavsiyemiz kolayd?r, ancak "" ile ilgili bilgiye ihtiyac?n?z varsa tm fark yaratabilir. Cinsiyet sa?l?k a?s?ndan ok ba?ar?l? olmasa da, senin iin ok nemli. Genellikle ilalar yan etkilere nedenini olabilir. Sertifikal? doktor senin iin bir reeteyi yay?nlayacak, ancak Viagra dahil olmak zere zmler sizin iin uygunsa.