KAYIT CRET?, A?DAT, DZENLENECEK BELGE VE H?ZMET CRETLER?

5362 Say?l? Esnaf ve sanatkarlar Meslek Kurulu?lar? Kanununun 61.maddesi gere?ince; yelerin odalara, odalar?n birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonlar?n Konfederasyona deyece?i kay?t creti, y?ll?k aidat ve kat?lma paylar? ile esnaf ve sanatkrlar meslek kurulu?lar?n?n dzenledikleri belge ve yapt?klar? hizmet kar??l??? cretler hesaplanarak ekli tablolarda belirtilmi?tir.

Kay?t creti, kay?t esnas?nda, Sicil Mdrl? taraf?ndan tahsil edilir. Kay?t cretinin yar?s? Birlik ad?na a?lacak banka hesab?na, di?er yar?s? ise ilgili Odan?n banka hesab?na aktar?l?r.

Y?ll?k aidat , Nisan ve Ekim aylar?nda iki e?it taksitte denir.

Oda kayd?n? sildiren yelerin aidat?, ye kayd?n?n silindi?i ay itibariyle al?n?r. (2007/01 say?l? genelge)

Kay?t cretinin al?nd??? y?l ayr?ca y?ll?k aidat al?nmaz.

Sresi iinde denmeyen y?ll?k aidat ve kat?lma paylar? iin esnaf ve sanatkrlar meslek kurulu?lar? ynetim kurullar?nca verilen kararlar ilam hkmnde olup icra dairelerince yerine getirilir.

21 Haziran 2005 tarihinden itibaren denmesi gereken y?ll?k aidatlara ili?kin gecikme zamm? ise, y?ll?k aidat?n ve kat?lma pay?n?n bir mislini geememektedir.

Ancak, mlga 507 say?l? Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 37. maddesinin 5. f?kras? uyar?nca, sresi ierisinde denmeyen y?ll?k aidatlara 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsili Usul Hakk?nda Kanun hkmleri uygulanmakta idi ve 507 say?l? Kanunda de?i?iklik yapan 9.5.1991 tarih ve 3741 say?l? Kanunla gecikme zamm? aidat?n bir mislini geemez hkm kald?r?lm??t?.

Bu nedenle, 2005 y?l?n?n Ekim ay?na kadar denmesi gereken y?ll?k aidatlara ili?kin gecikme zamm?, aidat?n bir mislini geebilmektedir.

Tm bu hkmler dikkate al?narak; sresinde denmeyen y?ll?k aidat?n Nisan ay? taksiti iin, ilk dnem (Ocak-Haziran) hesaplanarak bir genelge ile te?kilat?m?za duyurulan y?ll?k aidat?n yar?s? zerinden May?s ay?ndan itibaren gecikme zamm? hesaplanarak belirlenen tutar, Ekim ay? iin ise, ikinci dnem(Temmuz-Aral?k) iin belirlenen y?ll?k aidat miktar?n?n yar?s? zerinden Kas?m ay?ndan itibaren gecikme zamm? hesaplanarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

21/06/2005 tarihli ve 5362 say?l? Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulu?lar? Kanununda, sresi ierisinde denmeyen y?ll?k aidat ve kat?lma paylar? iin 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usul Hakk?nda Kanun hkmlerinin uygulanaca??na ili?kin (507 say?l? Kanunda oldu?u gibi) zel bir dzenleme bulunmad???ndan; sz konusu alacaklara 5362 say?l? Kanunun yay?m? tarihinden itibaren 6183 say?l? Kanun hkmleri uygulanmakta idi. Ancak, Konfederasyonumuza bu konuda farkl? gr?lerin iletilmesi zerine; konu, Sanayi ve Ticaret Bakanl???na intikal ettirilmi? ve uygulamaya esas gr?leri sorulmu?tur.

Sanayi ve Ticaret Bakanl???ndan Konfederasyonumuza gelen cevabi yaz?da; 5362 say?l? Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulu?lar? Kanununun ?Kay?t creti, aidat, kat?lma pay?, dzenlenecek belge ve hizmet cretleri? ba?l?kl? 61 inci maddesinin 4 nc f?kras?nda; ?Kay?t creti kay?t esnas?nda, y?ll?k aidat nisan ve ekim aylar?nda iki e?it taksitte denir. Oda kayd?n? sildiren yelerin aidat? ye kayd?n?n silindi?i ay itibar?yla al?n?r. Sresi iinde denmeyen y?ll?k aidat ve kat?lma paylar? iin esnaf ve sanatkarlar meslek kurulu?lar? ynetim kurullar?nca verilen kararlar ilam hkmnde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zamm?, y?ll?k aidat?n ve kat?lma pay?n?n bir mislini geemez.? hkmnn yer ald??? ve sresi ierisinde denmeyen y?ll?k aidat ve kat?lma paylar?na uygulanacak gecikme zamm? ile ilgili bir oran belirlenmedi?i, ancak, gecikme zamm?n?n y?ll?k aidat?n ve kat?lma pay?n?n bir mislini geemeyece?i hkmnn oldu?u belirtilerek; 5362 say?l? Kanunun 61 inci maddesi gere?ince sresi ierisinde denmeyen y?ll?k aidat ve kat?lma paylar?na uygulanacak gecikme zamm? oranlar?n?n belirlenmesinde, 3095 say?l? Kanuni Faiz ve Temerrt Faizine ?li?kin Kanun hkmlerine gre kanuni faizin uygulanmas?n?n uygun olaca??, ancak, tahsil edilecek gecikme zamm?n?n y?ll?k aidat?n ve kat?lma pay?n?n bir mislini gememesi gerekti?i ifade edilmi?tir.

Bu nedenle; Sresinde denmeyen y?ll?k aidat ve kay?t cretlerine ili?kin gecikme zamlar?;

5362 say?l? Kanunun yrrl?e girdi?i tarihten Bakanl?k gr?nn Konfederasyonumuza intikal etti?i tarihe (17/07/2007) kadar; 6183 say?l? Kanun hkmlerine,

(17/07/2007) tarihinden itibaren; 3095 say?l? Kanuni Faiz ve Temerrt Faizine ?li?kin Kanun hkmlerine gre hesaplanmaktad?r.

I.Grup ?ller iin Y?ll?k Aidat ve Gecikme Zamm? Tablosu

( Ankara, ?stanbul, ?zmir )

T?klay?n?z (pdf)

II.Grup ?ller iin Y?ll?k Aidat ve Gecikme Zamm? Tablosu

( Adana, Afyon, Antalya, Ayd?n, Bal?kesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, anakkale, Denizli, Edirne, Eski?ehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, ?el, Kayseri, K?rklareli, Kocaeli, Konya, Ktahya, Manisa, Mu?la, Sakarya, Tekirda?, U?ak, Yalova, Dzce
. )
T?klay?n?z (pdf)
III.Grup ?ller iin Y?ll?k Aidat ve Gecikme Zamm? Tablosu

( Ad?yaman, A?r?, Amasya, Artvin, Bingl, Bitlis, ank?r?, anakkale, orum, Diyarbak?r, Elaz??, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gm?hane, Hakkari, Kars, Kastamonu, K?r?ehir, Malatya, K.Mara?, Mardin, Mu?, Nev?ehir, Ni?de, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, ?anl?urfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, K?r?kkale, Batman, ??rnak, Bart?n, Ardahan, I?d?r, Karabk, Kilis, Osmaniye slotsonlinecanada.ca.)
T?klay?n?z (pdf)
?ofrler iin Y?ll?k Aidat ve Gecikme Zamm? Tablosu T?klay?n?z (pdf)
Gecikme Zamm? ve Oranlar? Tablosu T?klay?n?z
Y?llara Gre Aidat Tablosu T?klay?n?z (pdf)
Y?llara Gre Asgari cret Tablosu T?klay?n?z (pdf)

ABD'deki aileler ki?i ba?? ba?ka yerden daha fazla ila sat?n al?rlar. evrimii eczane taraf?ndan sa?lanan ilalar?n bulunmas? kesinlikle reeteli ila ktye kullan?m? salg?n?n?n katk?da bulundu?u bir yndr. rne?in, Antabuse, kronik alkolik hastal??? olan baz? insanlarda kullan?l?r. Bu ila, Antabuse al?rken alkol tketmeniz durumunda ortaya ?kacak olan rahats?z edici yan etkiler nedeniyle iki iilmemize yard?m etmek olabilir. En popler ilalardan biri Viagra 'd?r. Yaz?m?z "Viagra 25mg sat?n almak al" zerine odaklanmaktad?r. Bilim adamlar? ne yakla??k konu?uyorlar ""? Tavsiyemiz kolayd?r, ancak "" ile ilgili bilgiye ihtiyac?n?z varsa tm fark yaratabilir. Cinsiyet sa?l?k a?s?ndan ok ba?ar?l? olmasa da, senin iin ok nemli. Genellikle ilalar yan etkilere neden olabilir. Sertifikal? doktor sizin iin bir reeteyi yay?nlayacak, ancak Viagra dahil olmak zere zmler your iin uygunsa.