ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI
TARAFINDAN YAPILACAK KURS VE SINAVLARIN
ESAS VE USULLER?NE ?L??K?N YNERGE

B?R?NC? BLM

Genel Hkmler

Ama

MADDE 1- (1) Bu Ynergenin amac?, 5362 say?l? Kanunun 75 inci maddesine dayan?larak ?kar?lan 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 say?l? ?rakl?k E?itimi Uygulamas? Yap?lmayan Meslek Dallar?nda Mesleki Belgelerin Verilmesine ?li?kin Ynetmelik gere?ince 3308 say?l? Mesleki E?itim Kanununun ?rakl?k e?itimi uygulama kapsam?nda bulunmayan meslek dallar?nda, TESK mesleki belgeleri vermek amac?yla esnaf ve sanatkarlar meslek kurulu?lar?nca yap?lacak yeti?tirme kurslar? ve s?navlar?n esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Ynerge, 5362 say?l? Kanuna dayal? olarak ?kar?lan ilgili ynetmeli?in hkmleri erevesinde TESK Kalfal?k Belgesi, TESK Ustal?k Belgesi ve TESK Esnafl?k Belgesi vermek zere yeti?tirme kurslar? ve s?navlar dzenleyen esnaf ve sanatkarlar meslek kurulu?lar?n? kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Ynerge, 5362 say?l? Kanunun 75 inci maddesinin (j) bendine dayan?larak ?kar?lan 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 say?l? ?rakl?k E?itimi Uygulamas? Yap?lmayan Meslek Dallar?nda Mesleki Belgelerin Verilmesine ?li?kin Ynetmeli?e dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

MADDE 4- (1) Bu Ynergede geen;

a) Bakanl?k: Milli E?itim Bakanl???n?,

b) Birlik: 5362 say?l? Kanuna gre kurulan esnaf ve sanatkarlar odalar? birliklerini,

c) Federasyon: 5362 say?l? Kanuna gre kurulan esnaf ve sanatkarlar federasyonlar?n?,

) Konfederasyon: Trkiye Esnaf ve Sanatkarlar? Konfederasyonunu,

d) Meslek dal?n?n kapsama al?nmas?: 3308 say?l? Mesleki E?itim Kanununa gre ?rakl?k e?itimi yap?lmas?na karar verilmi? meslek dallar?n?,

e) Mesleki belgeler: 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 say?l? ?rakl?k E?itimi Uygulamas? Yap?lmayan Meslek Dallar?nda Mesleki Belgelerin Verilmesine ?li?kin Ynetmelik hkmleri uyar?nca verilen TESK Kalfal?k, TESK Ustal?k ve TESK Esnafl?k Belgelerini,

f) Oda: 5362 say?l? Kanuna gre kurulan esnaf ve sanatkarlar odalar?n?,

g) TESK ustal?k belgesi: esnaf ve sanatkarlar odalar?nca 5362 say?l? Kanuna tabi bir i?yeri sahibi olan ve/veya bu i?yerinde fiilen usta olarak al??anlara 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 say?l? ?rakl?k E?itimi Uygulamas? Yap?lmayan Meslek Dallar?nda Mesleki Belgelerin Verilmesine ?li?kin Ynetmelik uyar?nca verilen belgeleri,

?) TESK kalfal?k belgesi: esnaf ve sanatkarlar odalar?nca i?yeri sahibi olmayan kalifiye elemanlara 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 say?l? ?rakl?k E?itimi Uygulamas? Yap?lmayan Meslek Dallar?nda Mesleki Belgelerin Verilmesine ?li?kin Ynetmelik uyar?nca verilen belgeleri,

h) TESK esnafl?k belgesi: ustal?k becerisi gerektirmeyen mesleklerde esnaf ve sanatkarlar odalar?nca 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 say?l? ?rakl?k E?itimi Uygulamas? Yap?lmayan Meslek Dallar?nda Mesleki Belgelerin Verilmesine ?li?kin Ynetmelik hkmlerine uygun olarak verilen belgeyi,

?)Ynetmelik: 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 say?l? ?rakl?k E?itimi Uygulamas? Yap?lmayan Meslek Dallar?nda Mesleki Belgelerin Verilmesine ?li?kin Ynetmeli?i

ifade eder.

?K?NC? BLM enligneviagra.net

Yeti?tirme Kurslar? ve E?itim Programlar?

Yeti?tirme kurslar?

MADDE 5- (1) Kalfal?k, ustal?k ve esnafl?k belgesi almak zere s?nava girecek olan odaya ye ki?iler ile bu ki?ilerin yanlar?nda al??anlara ynelik olmak zere odalar imkanlar? lsnde s?nava haz?rl?k amac?yla yeti?tirme kurslar? dzenleyebilir.

Kurslar?n ynetimi

MADDE 6- (1) Kurslar, oda ba?kan? veya yerine grevlendirece?i oda yetkilisinin ynetiminde yrtlr. Oda ynetim kurulu, kurslar?n a?lmas?ndan, i?leyi?inden ve sonuland?r?lmas?ndan do?rudan sorumludur.

Kurs sorumlusunun grev ve sorumluluklar?

MADDE 7- (1) Kurs sorumlusu olarak, oda e?itim mdr veya uygun durumda bir grevli, oda ynetim kurulunun onay? ile grevlendirilir.

(2)Kurs sorumlusu;

a) Kursiyerlerin ve e?iticilerin derslere devamlar?n? izlemek, yoklama fi?ini tanzim etmek ve devams?zl?k durumlar?n? kurs ynetimine bildirmek,

b) E?itim ara ve gerelerini temin ve muhafaza etmek,

c) E?itimin dzenli ve disiplinli bir ?ekilde yrtlmesini ve sonuland?r?lmas?n? sa?lamakla

sorumludur.

E?iticilerin grevlendirilmesi, sorumluluklar? ve ders cretleri

MADDE 8- (1) Kurslar?n mfredat programlar?nda yer alan dersler itibariyle, kursta ders verecek e?iticiler, odalarca mahalli idareler, Bakanl?k kurumlar? ve niversiteler ile i?birli?i yap?lmak suretiyle temin edilir.

(2) Kurslarda ders verecek e?iticiler;

a) Dersin mfredat program?na gre haz?rl?k yapmak,

b) Ders konular?n?n i?lenmesi s?ras?nda modern e?itim metotlar?n? uygulamak, ders konusuna uygun ara, gere ve materyallerden yararlanmak suretiyle, program? tamamlamakla

ykmldrler.

(3) Kurslarda grev alan e?iticilere denecek ders cretleri, oda ynetim kurulu taraf?ndan tespit edilerek kursun bitiminde oda e?itim btesinden denir.

Kurslar?n mfredat programlar?

MADDE 9- (1) Kurslarda, Bakanl?k taraf?ndan mfredat programlar? haz?rlanm?? olan meslek dallar?nda bu programlar uygulanacakt?r.

(2) Mfredat program? haz?rlanmam?? meslek dallar?nda ise; federasyonu olan meslek dallar?nda ilgili federasyonun, federasyonu olmayan meslek dallar?nda ise birliklerin meslek e?itimi dan??manl??? birimleri taraf?ndan gerekti?inde alan uzman? takviyesi ile mfredat programlar? haz?rlan?r ve kurslarda uygulan?r. Federasyonlar ve birlikler taraf?ndan haz?rlanan ereve mfredat programlar? Konfederasyonun onay?ndan getikten sonra uygulamaya konur.

NC BLM

S?navlar ve S?nav Komisyonlar?

S?nav zamanlar?

MADDE 10- (1) Mesleki belge s?navlar? y?lda iki defadan az olmamak zere ilgili oda taraf?ndan yap?l?r.

(2) S?navlar ilgili odan?n ba?vurusu zerine ba?l? oldu?u birlik taraf?ndan planlanarak ilan edilir.

S?navlar?n ?ekli

MADDE 11- (1) S?navlar, s?nav komisyonlar?nca yaz?l? ve uygulamal? ( pratik ) olmak zere iki a?amal? olarak yap?l?r. Yaz?l? ve uygulamal? s?navlarda ba?ar?l? olanlar mesleki belge almaya hak kazan?r.

(2) TESK Esnafl?k Belgesi s?navlar? sadece yaz?l? olarak yap?l?r.

S?nav komisyonlar?n?n te?kili

MADDE 12- (1) S?nav komisyonu, oda ba?kan?n?n veya grevlendirece?i oda ynetim kurulu yesinin ba?kanl???nda;

a) ?lgili meslekten oda ba?kanl???nca grevlendirilecek 2 ye,

b) Oda meslek e?itimi dan??manl??? biriminden 1 ye,

c) ?rakl?k e?itimi merkezleri ?retmenleri aras?ndan, ?rakl?k e?itimi merkezi bulunmamas? halinde di?er mesleki ve teknik ?retim kurumlar?ndaki ?retmenler aras?ndan milli e?itim mdrl?nce grevlendirilecek 1 ye

olmak zere toplam be? ki?iden olu?ur.

(2) Milli e?itim mdrlklerince grevlendirilecek s?nav komisyonu yesinin, s?nav?n yap?laca?? meslek alan?na dahil bran?lardan birinde ?retmenlik yapanlar aras?ndan seilmesi esast?r. Ancak, s?nav?n yap?ld??? ile s?n?rlar? iindeki ?retim kurumlar?nda, bran??nda ?retmen bulunmayan mesleklerde, en yak?n bran?lardaki ?retmenler grevlendirilebilir. Bu durumdaki ?retmenler, s?navlarda mesleki ierik olarak de?il, soru haz?rlama yntem ve teknikleri ile s?nav?n yap?l?? usul ve esaslar? ynyle katk?da bulunurlar.

(3) S?nav komisyonu yelerinin greve a?r?lar? yaz?l? olarak yap?l?r. Birisi Bakanl???n grevlendirdi?i ye olmas? ko?uluyla en az komisyon yesinin haz?r bulunmas? halinde s?nav yap?labilir.

S?nav komisyonlar?n?n grevleri

MADDE 13- (1) S?nav komisyonlar?; s?nav sorular?n?n haz?rlanmas?ndan, s?navlar?n dzenli ve usulne uygun ?ekilde yap?lmas?ndan, sonular?n de?erlendirilerek ilgili form ve defterlere i?lenmesinden ve oda ynetimine teslim edilmesinden sorumludur.

S?nav komisyonu yelerine verilecek yolluk ve huzur haklar?

MADDE 14- (1) S?nav komisyonlar? ba?kan ve yelerine kamu ve zel kurulu?larda al???p al??mad?klar?na bak?lmaks?z?n cret denir.

(2) S?nav komisyonu yelerine denecek cretler 5362 say?l? Kanunun 56 nc? maddesinde ngrlen s?n?rlar iinde kalmak zere, ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kurulu?unun ynetim kurulunca belirlenir ve e?itim btesinden denir.

Yaz?l? s?navlar ve de?erlendirilmesi

MADDE 15- (1) Yaz?l? s?navlar nceden belirlenen ve Birlik taraf?ndan ilan edilen yer ve zamanda s?nav komisyonunca test ve/veya klasik usulde yap?l?r. Yaz?l? s?nav sresi 60 dakikad?r.

(2) Yaz?l? s?navlar 100 toplam puan esas al?narak cevap anahtar?na gre de?erlendirilir. Dersler itibariyle verilen puanlar toplanarak cevap ka??d?n?n st k?sm?nda yer alan blme yaz?l?r.

(3) De?erlendirme sonunda toplam 70 ve daha yukar? puan alanlar ba?ar?l? olmu? say?l?rlar.

(4) De?erlendirme i?lemleri s?nav komisyonlar?nca yap?l?r.

Uygulamal? s?navlar ve de?erlendirilmesi

MADDE 16- (1) Yaz?l? s?navlarda ba?ar?l? olanlar s?nav komisyonu taraf?ndan tespit edilen yer ve zamanda ( yaz?l? s?navdan sonra en ge 3 gn iinde ) uygulamal? (pratik) s?nava tabi tutulurlar. Uygulamal? s?navdan 100 toplam puan zerinden 70 puan alanlar ba?ar?l? say?l?r.

(2) Uygulamal? s?navda ki?iye i?tigal etti?i meslek dal? ile ilgili pratik bilgi ve beceriler sorulur, gerekirse tatbik ettirilir.

(3) Uygulamal? s?nav sonular? komisyon taraf?ndan an?nda de?erlendirilerek bir tutanakla tespit edilir, komisyon yelerince imzalan?r ve s?nava giren ki?iye bildirilir.

Sonular?n ilan?

MADDE 17- (1) Yaz?l? ve uygulamal? s?navlardan al?nan puanlar ve sonu, ilgili liste ve formlara i?lenir ve s?nav komisyonu yelerince imzalan?r.

(2) S?nav sonular? en ge 15 gn iinde listelere yaz?larak odaya as?lmak suretiyle ilan edilir. Oda gerek grrse s?nav sonular?n? ilgililere yaz?l? olarak da bildirebilir.

(3) S?nav sonu listelerinin orijinal nshalar? zel bir dosyada saklan?r.

S?nav sonular?na itiraz

MADDE 18- (1) Hakl? bir sebebe dayanmas? ?art? ile yaz?l? s?nav sonular?na itiraz edilebilir. ?tiraz s?nav sonular?n?n ilan?n? takiben 3 i? gn iinde yap?l?r.

(2) ?tirazlar, s?nav? yapan komisyon taraf?ndan 3 gn iinde incelenir, hata varsa dzeltilir ve durum bir tutanakla tespit edilerek sonu itiraz sahibine bildirilir.

(3) Uygulamal? s?nav sonular?na itiraz edilemez.

S?navlarda ba?ar?s?z olanlar?n durumu

MADDE 19- (1) Yaz?l? ve uygulamal? s?navlardan 70 den az puan alarak ba?ar?s?z olanlar bir sonraki dnemde yap?lacak s?nava tekrar i?tirak edebilirler.

(2) Bu durumda olanlardan daha nce istenen belgeler istenmez, ancak s?nav harc? tekrar al?n?r.

(3) Yaz?l? ve uygulamal? s?nav sonucunda ba?ar?s?z olanlara, takip eden s?nav dneminden itibaren 5 s?nav hakk? daha tan?n?r. Ancak, st ste tan?nan 5 s?nav hakk?nda da ba?ar?l? olamayanlara belge verilmez ve oda ve sicil kayd? yap?lmaz.

(4) Yaz?l? ve uygulamal? s?nav dneminde yasal mazereti olanlar, mazeretlerini belgelendirmeleri halinde s?nav haklar?n? kullanmam?? say?l?rlar.

Yaz?l? ve uygulamal? s?nav evrak?n?n saklanmas?

MADDE 20- (1) Yaz?l? ve uygulamal? s?navlarla ilgili evrak?n tm oda taraf?ndan 5 y?l sre ile saklan?r ve bu sre sonunda bir tutana?a ba?l? olarak imha edilir.

DRDNC BLM

Belgelerin Dzenlenmesi ve Verilmesi

Belgelerin dzenlenmesi ve verilmesi

MADDE 21- (1) Yaz?l? ve uygulamal? s?navlar sonucunda ba?ar?l? olanlara durumlar?na uygun TESK Kalfal?k Belgesi, TESK Ustal?k Belgesi veya TESK Esnafl?k Belgesi verilir.

(2) Belge dzenlenirken;

a) Belgede yer alan btn bilgiler tam, okunakl?, silinti ve kaz?nt? yap?lmadan yaz?l?r ve foto?raflan?r. Belgede, imzas? a?lan yetkililerinin a?k kimlikleri yaz?l?r ve imzalan?r.

b) Dzenleme s?ras?nda herhangi bir sebeple iptal edilmesi gereken belgeler, seri numaralar? belirtilerek bir tutanakla tespit edildikten sonra iptal ve imha edilir.

c) Dzenlenen belgeler, Belge Almaya Hak Kazananlar Defterine kaydedilir ve imza kar??l???nda hak sahibine verilir.

S?navlara gireceklerden istenecek belgeler

MADDE 22- (1) S?navlara gireceklerden;

a) Ba?vuru formu ( var ise ) veya dileke,

b) Kalfal?k Belgesi ( sadece ustal?k s?nav?na gireceklerden ),

c) ?lkokul diplomas? sureti ( noter ya da oda tasdik edecek ),

d) ?kametgah belgesi,

e) 3 adet foto?raf,

f) s?nav harc? makbuzu,

istenir.

(2) Yukar?daki belge ve evraklar? eksiksiz olarak odaya teslim edenler s?navlara girebilirler.

Kaybedilen ve y?pranan belgelerin de?i?tirilmesi

MADDE 23- (1) Kaybedilen ve y?pranarak kullan?lamayacak hale gelen belgeler, sahibinin bir dileke ile belgeyi ald??? odaya ba?vurmas? halinde, yeni belge dzenlenerek creti mukabilinde verilir.

(2) Belgenin yenilenmesi ile ilgili bilgiler kay?t defterine i?lenir ve yenileme sebebi belirtilerek belgenin ilk verili? blmne de not d?lerek kaydedilir.

BE??NC? BLM

e?itli Hkmler

S?nav gelir ve giderleri

MADDE 24- (1) Kurs ve s?nav giderleri odalar?n e?itim btesinden kar??lan?r. Kurslardan elde edilecek gelirler ile s?nava gireceklerden al?nacak s?nav harlar?ndan elde edilecek gelir de oda e?itim btesine dahil edilir.

(2) Ynetmelik hkmlerine gre yap?lacak uygulamada kullan?lan tm belge, form, liste ve defterler iin gerekle?tirilecek harcamalar oda e?itim btesinden kar??lan?r. Ayn? ?ekilde bu belge, form ve listelerin sat???ndan elde edilen gelirler de oda e?itim btesine dahil edilir.

S?nav harc?

MADDE 25- (1) Oda, mesleki belge almak iin s?nava girmek zere ba?vuruda bulunanlardan s?nav harc? al?r. S?nav harc? her y?l Konfederasyonca belirlenir ve alt te?kilat birimlerine duyurulur.

Planlama ve koordinasyon

MADDE 26- (1) Ynetmelik hkmlerine gre yap?lacak uygulamalar?n lke dzeyinde planlanmas?, koordinasyonu ve denetimi Konfederasyonca ilgili federasyonlarla birlikte, iller dzeyinde ise birliklerce yerine getirilir

Kullan?lacak belge, form, liste ve defterlerin bas?m? ve da??t?m?

MADDE 27- (1) Ynetmelik hkmlerine gre yap?lacak uygulamada kullan?lacak tm belge, form, liste ve defterler Konfederasyonca bast?r?larak creti mukabilinde birlikler taraf?ndan da??t?l?r.

(2) Uygulamada kullan?lan tm belge, form, liste ve defterlerin cretleri Konfederasyonca belirlenir ve alt te?kilata duyurulur.

S?navs?z belgeleri imzalama yetkisi

MADDE 28- (1) S?navs?z olarak verilen TESK Kalfal?k Belgesi, TESK Ustal?k Belgesi ve TESK Esnafl?k Belgesi, oda ynetim kurulu ba?kan? ve oda ynetim kurulunca belirlenecek 2 ye taraf?ndan imzalan?r.

Mesle?in kapsama al?nmas?ndan sonra yap?lacak uygulama

MADDE 29 (1) 3308 say?l? Kanun kapsam?nda bulunmayan bir meslek dal?n?n kapsama al?nma karar?n?n Resmi Gazetede ilan edildi?i tarihten itibaren bu meslekte btn i?lemler 3308 say?l? Kanun hkmlerine gre yrtlr.

Esnafl?k ve sanatkarl?k mesleklerini ay?rma komisyonu

MADDE 30- (1) Ustal?k becerisi gerektiren meslekler ile gerektirmeyen meslekleri belirlemek amac?yla Konfederasyon bnyesinde bir esnafl?k ve sanatkarl?k mesleklerini ay?rma komisyonu kurulur. Komisyon; Konfederasyon Genel Ba?kan? ya da grevlendirece?i TESK Ynetim Kurulu yesinin ba?kanl???nda, Sanayi ve Ticaret Bakanl???n? temsilen bir ye, Milli E?itim Bakanl???n? temsilen bir ye ve Konfederasyonu temsilen iki ye olmak zere toplam be? yeden olu?ur.

(2) Komisyon, Ynetmeli?in uygulamas? iine al?nacak kapsam d??? meslek dallar?n? belirler, karar alt?na al?r ve bu karar ve karar sonras?nda yap?lacak al??malar Konfederasyonca alt te?kilat birimlerine duyurulur.

MADDE 31- (1) Bu Ynergede dzenlenmeyen konular kanun ve ynetmelikler erevesinde Konfederasyonca belirlenir.

Yrrlk

MADDE 32- (1) Bu Ynerge genelge ile duyuruldu?u tarihte yrrl?e girer.

Yrtme

MADDE 33- (1) Bu Ynerge hkmleri Konfederasyon Genel Ba?kan? taraf?ndan yrtlr.