Ynetmelik

Milli E?itim Bakanl???ndan:

Mill E?itim Bakanl??? Okul-Aile Birli?i Ynetmeli?i

B?R?NC? BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar

Ama

Madde 1 - Bu Ynetmeli?in amac?, okul-aile birliklerinin kurulu?, i?leyi?, grev, yetki ve sorumluluklar?na ili?kin usul ve esaslar? dzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Ynetmelik, Mill E?itim Bakanl???na ba?l? okullar?n okul-aile birliklerinin kurulu? ve i?leyi?i, birlik organlar?n?n olu?turulmas? ve seim ?ekilleri; sosyal ve kltrel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sa?lanan madd katk?lar, ba???lar?n kabul, harcanmas? ve denetlenmesiyle kantin, a?k alan, salon ve benzeri yerlerin i?lettirilmesi veya i?letilmesinden sa?lanan gelirlerin da??t?m yerleri, oranlar?, harcanmas? ve denetlenmesine dair usul ve esaslar? kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Ynetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 say?l? Mill E?itim Temel Kanununun 5257 say?l? Kanun ile de?i?ik 16 nc? maddesine dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

Madde 4 - Bu Ynetmelikte geen;

Bakanl?k: Mill E?itim Bakanl???n?,

Okul: Bakanl??a ba?l? her tr ve derecedeki resm ve zel rgn ve yayg?n ?retim okul/kurumunu,

Birlik: Bakanl??a ba?l? okullarda kurulan okul-aile birli?ini,

Veli: ?rencinin annesini/babas?n? veya yasal olarak sorumlulu?unu stlenen ki?iyi,

Kantin: Okullardaki bfe, kantin, ay oca??, yemekhane ve kafeteryalar?,

A?k alan: Okullardaki bahe, arazi, a?k alan ile sosyal, kltrel ve sportif faaliyetlerin yap?ld??? muhtelif alanlar?,

Salon: Okullardaki spor, konferans ve ok amal? kapal? salonlar ile kapal? alanlar?,

ye: Okulun ynetici ve ?retmenleri ile ?renci velilerini

ifade eder.

?K?NC? BLM

Kurulu?, Grev-Yetki ve yelik

Kurulu?

Madde 5 - Birlik, okul ile aile aras?nda btnle?meyi gerekle?tirmek, veli ve okul aras?nda ileti?imi ve i? birli?ini sa?lamak, e?itim-?retimi geli?tirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun ?rencilerin zorunlu ihtiyalar?n? kar??lamak ve okula madd katk? sa?lamak zere kurulur.

Birlik kuruldu?u okulun ad?n? al?r.

Birli?in grev ve yetkileri

Madde 6 - Birli?in grev ve yetkileri ?unlard?r:

a) ?rencileri, Trk Mill E?itiminin Genel Amalar? ve Temel ?lkeleri ile Atatrk ?nk?lp ve ?lkeleri do?rultusunda yeti?tirmek zere okul ynetimi, ?retmenler, veliler ve ailelerle i? birli?i yapmak.

b) Okulun amalar?n?n gerekle?tirilmesine, stratejik geli?imine, f?rsat e?itli?ine imkn vermek ve ?retmenler kurulunca al?nan kararlar?n uygulanmas?n? desteklemek amac?yla velilerle i? birli?i yapmak.

c) Kurs ve s?navlar, seminer, mzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler de okul ynetimi ile i? birli?i yapmak.

d) zel e?itim gerektiren ?renciler iin ek e?itim faaliyetlerinin dzenlenmesini ve desteklenmesini sa?lamak.

e) Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar, atlye, teknoloji s?n?f?, salon ve odalar? ile bahe ve eklentilerinin bak?m ve onar?mlar?n?n yap?lmas?na, teknolojik donan?mlar?n?n yenilenmesine, geli?tirilmesine, ilve tesis yapt?r?lmas?na, e?itim-?retime destek sa?layacak ara-gere ve yay?nlar?n al?m?na katk?da bulunmak.

f) E?itim-?retim faaliyetleri d???ndaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, ktphane, laboratuvar ve atlyeleri gibi e?itim ortamlar?n?n, kamu yarar? do?rultusunda kullan?lmas?n? sa?lamak.

g) Okulun ihtiyalar?n? kar??lamak iin mal ve hizmet sat?n almak.

h) Okulda uyulmas? gereken kurallar hakk?nda velileri bilgilendirmek ve onlarla i? birli?i yaparak, zararl? al??kanl?k ve e?ilimlerin nlenmesi iin okul ynetimine yard?mc? olmak.

? ) Mill bayramlar, anma, kutlama gnleri, belirli gn ve haftalar ile dzenlenecek tren ve toplant?lar?n giderlerine katk?da bulunmak.

i) ?rencilere sa?l?k ve temizlik al??kanl?klar? kazand?rmada al?nacak ortak tedbirler iin katk? sa?lamak.

j) Ailede, okulda ve evrede, ?rencilerle di?er ocuklar?n iyi al??kanl?klar kazanmalar?n?, iyi birer vatanda? olmalar?n? sa?lay?c? tedbirler al?nmas?nda okul ynetimine yard?mc? olmak.

k) Okula yap?lan ayn ve nakd ba???lar? kabul ederek kay?tlar?n? tutmak; sosyal, kltrel etkinlikler ve kampanyalar dzenlemek; kantin, a?k alan, salon ve benzeri yerleri i?lettirmek veya i?letmek.

l) Okul ynetimi ile i? birli?i yaparak, okula ve imknlar? yeterli olmayan ?rencilere madd-manev destek sa?lamak. Belirlenen karde? okullara katk?da bulunmak.

m) 14/6/2003 tarihli ve 25138 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan Okul Servis Aralar? Hizmet Ynetmeli?inde belirtilen ykmllkleri yerine getirmek.

n) E?itim-?retimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kurulu?lar?yla i? birli?i yapmak.

o) E?itim-?retimi geli?tirmek amac?yla al??ma komisyonlar? olu?turmak.

p) E?itim-?retimi geli?tirici di?er etkinliklere katk? sa?lamak.

yelik

Madde 7 - Okul yneticileri, ?retmenler ve veliler birli?in tabi yesidir.

Ynetici ve ?retmenin yeli?i, okulla ili?i?inin kesilmesi durumunda, velinin yeli?i ise ?rencinin okulla ili?i?inin kesilmesi hlinde sona erer.

Ynetim kurulunun toplant? yeter say?s?n?n alt?na d?mesi durumunda ola?anst genel kurula kadar ynetim kurulunda bulunan velilerin yelikleri devam eder.

Ayr?ca, ayn? okulda ba?ar?l? olarak grev yapm?? okul mdr, mdr yard?mc?s?, ?retmenler ile okula katk? sa?layan hay?rsever ve mezunlara birlik ynetim kurulu karar? ile birlik onur yeli?i verilebilir. Onur yesi genel kurula kat?labilir, ancak birlik organlar?nda grev alamaz ve oy kullanamaz.

NC BLM

Birli?in Organlar?

Birli?in organlar?

Madde 8 - Birli?in organlar? ?unlard?r:

a) Genel Kurul.

b) Ynetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

Genel kurul

Madde 9 - Genel kurul, birli?in yelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik ynetim kurulunun davetiyle her y?l en ge ekim ay?n?n sonuna kadar, yeni a?lan okullarda ise okul mdrnn daveti zerine okulun a?ld??? tarihten itibaren en ge iki ay iinde okulda toplan?r.

Genel kurul, kat?lan yelerle toplan?r ve bunlar?n o?unlu?u ile karar al?r. Ancak toplant? yeter say?s?, ynetim ve denetim kurullar?n?n asil ve yedek ye say?s?n?n drt kat?ndan, ?renci mevcudu yzn alt?nda olan okullarda ise ynetim ve denetim kurullar?n?n asil ve yedek ye say?s?n?n iki kat?ndan az olamaz.

Genel kurul, ynetim kurulunun karar? ile ola?anst toplant?ya a?r?labilir.

Genel kurul toplant?lar?n?n yeri, zaman? ve gndemi en az 15 gn nceden yelere okul iln panosu ve di?er ileti?im aralar? ile duyurulur.

Genel kurul, gndem maddelerini s?ras? ile gr?r. Gndem maddelerine ekleme ve ?karma yap?larak de?i?tirilmesinde oy oklu?u aran?r.

Okul ?renci kurulu/okul ?renci meclisi/onur kurulu ba?kanlar? ile her s?n?f seviyesinden seilen birer temsilci ?renci, genel kurula gzlemci olarak kat?labilir.

Ola?an genel kurul toplant?s?n?n yap?lamamas? durumunda yukar?da belirtilen usulle 30 gn iinde ola?anst toplant? yap?l?r ve kararlar kat?lanlar?n o?unlu?u ile al?n?r.

Genel kurul toplant?s?

Madde 10 - Genel kurul toplant?s? a?a??daki ?ekilde yap?l?r:

a) Genel kurula kat?lacak yeler toplant? kat?l?m cetvelini imzalar.

b) Toplant?n?n a?l???, birlik ba?kan? veya okul mdr taraf?ndan yap?l?r.

c) A?k oyla bir divan ba?kan? ve iki yazman seilir.

d) Toplant? sonunda btn tutanak ve belgeler yeni seilen ynetim kuruluna teslim edilir.

Genel kurulun grevleri

Madde 11 - Genel kurulun grevleri ?unlard?r:

a) Ynetim kuruluna okul mdr, ?retmenler kurulunca seilen birer asil ve yedek mdr yard?mc?s? ve ?retmenin d???nda, veliler aras?ndan 4 asil, 4 yedek; ?renci mevcudu yzn alt?nda olan okullarda ise ?retmenler kurulunca seilen bir asil, bir yedek mdr yard?mc?s?/?retmen d???nda, veliler aras?ndan 3 asil, 3 yedek yeyi semek.

b) Denetim kuruluna veliler aras?ndan 2 asil, 2 yedek; ?retmenler aras?ndan da birer asil ve yedek ye semek.

c) Ynetim ve denetim kurulu faaliyet raporlar?n? gr?erek ibra etmek.

d) nceliklerine gre okulun ve ?rencilerin ihtiyalar?n? dikkate alarak haz?rlanan tahmin bteyi gr?mek.

e) ?htiyalar?n giderilmesine ynelik ynetim kurulunu yetkilendirmek.

f) Okulun e?itim-?retim kalitesinin ykseltilmesine ili?kin nerilerde bulunmak.

Ynetim kurulu

Madde 12 - Ynetim kurulu;

a) Okul mdr,

b) Mdr yard?mc?lar? ve ?retmenler aras?ndan seilen birer ye,

c) Veliler aras?ndan seilen drt ye

olmak zere yedi yeden olu?ur.

?renci mevcudu yzn alt?nda olan okullarda ise mdr, mdr yard?mc?s?/?retmen ve veliler aras?ndan seilen ye olmak zere ynetim kurulu 5 yeden olu?ur. Ynetim kurulunun grev sresi bir y?ld?r.

Ynetim kurulu, seimden sonraki ilk hafta iinde okulda toplanarak ba?kan, bir ba?kan yard?mc?s?, bir muhasip ye ve bir sekreter ye seerek grev da??l?m? yapar.

Ba?kan, veli yeler aras?ndan seilir.

Ynetim kurulu ba?kan?, kesintisiz en fazla drt defa seilebilir.

Ba?kan ve ynetim kurulu yeleri ayn? anda birden fazla birlik ynetiminde grev alamazlar.

Taksirli sular ile tecil edilmi? hkmler hari olmak zere hapis veyahut affa u?ram?? olsalar bile Devletin ?ahsiyetine kar?? i?lenen sularla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, r?vet, h?rs?zl?k, doland?r?c?l?k, sahtecilik, inanc? ktye kullanma, dolanl? iflas gibi yz k?zart?c? veya ?eref ve haysiyeti k?r?c? sutan veya istimal ve istihlak kaak?l??? hari kaak?l?k, resm ihale ve al?m-sat?mlara fesat kar??t?rma, Devlet s?rlar?n? a??a vurma sular?ndan dolay? hkml bulunanlar ve kamu haklar?ndan yoksun b?rak?lm?? olanlar ynetim kurulunda grev alamazlar. Grev alm?? olanlar?n bu niteli?i haiz olmad?klar? sonradan veya grevleri s?ras?nda anla??lanlar?n grevi sona erer.

Ynetim kurulunun grev, yetki ve sorumluluklar?

Madde 13 - Ynetim kurulu birlik ad?na grev yapar; birli?in grevlerini ve genel kurulda al?nan kararlar? bir plan dahilinde yrtr.

E?itim-?retimin kalitesinin ykseltilmesine ili?kin nerilerde bulunmak, kar??la??lan glklerin giderilmesine katk? sa?lamak zere okul mdrl? ve velilerle i? birli?i yapar.

Ders y?l? iinde en az ayda bir toplan?r. Toplant?lar, gerekti?inde okulun a?k olmad??? zamanlarda da yap?labilir.

Toplant?lar en az 5 yenin, ?renci mevcudu yzn alt?nda olan okullarda ise 3 yenin kat?l?m? ile yap?l?r ve kararlar oy oklu?u ile al?n?r. Oylar?n e?itli?i hlinde ba?kan?n bulundu?u taraf o?unluk say?l?r.

Birli?i temsil eden ba?kan, ynetim kuruluna ba?kanl?k eder. Ba?kan yard?mc?s?, ba?kan?n bulunmad??? zamanlarda ba?kana veklet eder. Muhasip, birli?in gelir-gider i?lemlerini, sekreter de yaz??malar?n? yrtr. Yaz??malar okul mdr ile koordineli olarak yap?l?r.

Ynetim kurulu kararlar?, karar defterine yaz?larak imzalan?r.

zrsz olarak st ste toplant?ya kat?lmayan ynetim kurulu yesi, istifa etmi? say?l?r. Bu ?ekilde ayr?lan yeler ile istifa, ?rencinin okuldan ayr?lmas? veya ?rencili?in sona ermesi nedenleriyle ynetim kurulu yeli?i sona erenlerin yerine yedek yeler, ald?klar? oy s?ras?na gre asil ye olarak grev yaparlar.

Ynetim kurulu ye say?s?n?n, yedeklerle birlikte karar yeter say?s?n?n alt?na d?mesi hlinde genel kurul, ba?kan veya okul mdr taraf?ndan bir ay iinde ola?anst toplant?ya a?r?l?r. Seilen yeni ynetim kurulu, ola?an kongreye kadar grevine devam eder. Ynetim kurulu, yapt??? i? ve i?lemlerden dolay? genel kurula ve di?er yetkili mercilere kar?? sorumludur.

Denetim kurulu

Madde 14 - Denetim kurulu, genel kurulca seilen ikisi veli olmak zere asil ve yedek yeden olu?ur. Asil yeler genel kuruldan sonraki ilk hafta iinde toplan?r ve aralar?nda grev blm yapar. Denetim kurulunun grev sresi bir y?ld?r.

Denetim kurulu, alt??ar ayl?k periyotlar halinde y?lda en az iki defa ynetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonular?n? bir rapor hlinde ynetim kuruluna verir. Ayr?ca, ynetim kurulunun faaliyetlerini ayr?nt?lar? ile inceleyerek haz?rlad??? raporu, faaliyet dnemi sonunda genel kurula sunar. Denetim kurulu ba?kan?, kesintisiz en fazla drt defa seilebilir.

Taksirli sular ile tecil edilmi? hkmler hari olmak zere hapis veyahut affa u?ram?? olsalar bile Devletin ?ahsiyetine kar?? i?lenen sularla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, r?vet, h?rs?zl?k, doland?r?c?l?k, sahtecilik, inanc? ktye kullanma, dolanl? iflas gibi yz k?zart?c? veya ?eref ve haysiyeti k?r?c? sutan veya istimal ve istihlak kaak?l??? hari kaak?l?k, resm ihale ve al?m-sat?mlara fesat kar??t?rma, Devlet s?rlar?n? a??a vurma sular?ndan dolay? hkml bulunanlar ve kamu haklar?ndan yoksun b?rak?lm?? olanlar denetim kurulunda grev alamazlar. Grev alm?? olanlar?n bu niteli?i haiz olmad?klar? sonradan veya grevleri s?ras?nda anla??lanlar?n grevi sona erer.

e?itli nedenlerle bo?alan asil yeliklere, yedek yeler ald?klar? oy s?ras?na gre al?n?r.

DRDNC BLM

Gelirlerin Kabul, Harcanmas? ve Kiraya Verme Usul

Gelirler

Madde 15 - Resm okullarda birli?in gelirleri;

a) Ayn ve nakd ba???lardan,

b) Okullar?n bnyesindeki kantin, a?k alan, salon ve benzeri yerlerin i?letme gelirlerinden,

c) Sosyal, kltrel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sa?lanan gelirlerden,

d) Di?er gelirlerden

olu?ur.
Gelirlerin kabul

Madde 16 Resm okullarda ynetim kurulunca;

a) ?artl? ba???lar,

b) Okullar?n kantin, a?k alan, salon ve benzeri yerlerinden sa?lanan gelirler,

c) Nakd ba???lar, sosyal, kltrel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sa?lanan gelirler ile di?er gelirler

ayr? hesaplarda toplan?r.

Ayn ve nakd ba???lar, belge kar??l??? birlike kabul edilir. Nakde evrilebilecek ayn yard?mlar, nakde evrilerek nakd ba???lar hesab?na yat?r?l?r. Nakde evrilemeyen ayn yard?mlar, belge kar??l???nda okul mdrl?ne teslim edilir.

?renci velileri hibir surette ba??? yapmaya zorlanamaz.

Ba???lar, bankaya yat?r?l?r. Banka ?ubesi bulunmayan yerle?im birimlerinde belge kar??l???nda al?n?r ve en ge bir hafta iinde birli?in banka hesab?na yat?r?l?r.

Al?nd? belgesi; mteselsil seri, cilt ve s?ra numaras? ta??yan, kendinden karbonlu 50 as?l ve 50 koan yapra??ndan meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yaz? makineleri arac?l???yla yazd?r?lacak form veya srekli form ?eklinde kullan?l?r. Form veya srekli form ?eklinde kullan?lacak belgelerin belirtilen nitelikte olmas? zorunludur (EK-1). Kullan?lacak belgelerin say?s? ve tr ynetim kurulunca tespit edilerek karar alt?na al?n?r.

Kiraya verme usul

Madde 17 - Resm okullarda birlik; kantin, a?k alan, salon ve benzeri yerleri, e?itim-?retimi aksatmayacak ?ekilde ncelikle i?letmecilere kiralama usul ile i?lettirir veya i?letebilir.

Bu yerler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 say?l? Devlet ?hale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gere?ince pazarl?k usul ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca szle?me dzenlenir (EK-2).

Kantin, a?k alan, salon ve benzeri yerlerin muhammen bedel tespiti ve kiralanmas?;

a) Muhammen bedel tespiti; valilik/kaymakaml?ka grevlendirilecek il/ile mill e?itim mdr yard?mc?s?/?ube mdr ba?kanl???nda okul mdr/mdr yard?mc?s?, birlik ba?kan?, defterdarl?k/mal mdrl?, gerekti?inde zel idare mdrl? temsilcisi ile varsa ilgili meslek odas? temsilcisinin kat?l?m?yla olu?turulacak komisyonca belirlenir. Ayl?k kira bedelinin belirlenmesinde okullar?n a?k oldu?u gnler dikkate al?n?r.

b) Kiralama i?lemleri, valilik/kaymakaml?ka grevlendirilecek il/ile mill e?itim mdr yard?mc?s?/?ube mdr ba?kanl???nda okul mdr, birlik ba?kan?, defterdarl?k/mal mdrl?, gerekti?inde zel idare mdrl? temsilcisinin kat?l?m?yla olu?turulacak ihale komisyonunca yap?l?r.

Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmas?nda yap?lacak ihalelerde, kat?l?mc?lardan ustal?k belgesi istenir. Ancak kat?l?mc?lar?n hi birisinin ustal?k belgesi bulunmamas? durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfal?k veya i? yeri ama belgelerinden en az birine sahip olma ?art? aran?r.

Taksirli sular ile tecil edilmi? hkmler hari olmak zere hapis veyahut affa u?ram?? olsalar bile Devletin ?ahsiyetine kar?? i?lenen sularla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, r?vet, h?rs?zl?k, doland?r?c?l?k, sahtecilik, inanc? ktye kullanma, dolanl? iflas gibi yz k?zart?c? veya ?eref ve haysiyeti k?r?c? sutan veya istimal ve istihlak kaak?l??? hari kaak?l?k, resm ihale ve al?m-sat?mlara fesat kar??t?rma, Devlet s?rlar?n? a??a vurma sular?ndan dolay? hkml bulunanlar ve kamu haklar?ndan yoksun b?rak?lanlar ihalelere kat?lamazlar.

Kantin ve benzeri yerlerde, alanlar?nda meslek ve teknik e?itim diplomas?, sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfal?k, ustal?k ve i? yeri ama belgelerinden en az birine sahip e?itim-?retim ortam?na ve ?renci psikolojisine uyum sa?layabilecek ki?iler istihdam edilir.

?hale komisyonu ba?kan? ve yeleri ile birli?in ynetim ve denetim kurulu yelerinin nc dereceye kadar yak?nlar? ihaleye kat?lamaz.

??letme hakk? verilen yerler, kiralama amac? d???nda kullan?lmaz.

Gelirlerinin da??l?m?

Madde 18 - Resm okullarda kantin, a?k alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce i?letilmesi hlinde, i?letilen yerin gayri safi hs?lat?n?n %1 i birlike, i?letmecilere kiraya verilmesi hlinde ise elde edilecek gayri safi gelirin %3 , er ayl?k dnemler hlinde, takip eden ay?n yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak i?letmeci taraf?ndan defterdarl?k/mal mdrl?ne denir. Arz bedelinin denmesinin takibinden okul mdr ve birlik ynetim kurulu ba?kan? sorumludur.

Okullar?n kantin, a?k alan, salon ve benzeri yerlerinden sa?lanan kira gelirlerinden arz bedeli d?ldkten sonra kalan net i?letme gelirlerinin % 80 i birli?in, % 10 u ile mill e?itim mdrl?nn, % 10 u il mill e?itim mdrl?nn ilgili banka hesaplar?na aktar?l?r. Byk?ehir statsnde olmayan il merkezlerindeki birliklerde ise gelirin % 20 si il mill e?itim mdrl?nn ilgili banka hesab?na yat?r?l?r.

?l/ile mill e?itim mdrlkleri hesaplar?na yat?r?lan paralar, il/ile mill e?itim mdrnn veya grevlendirece?i ilgili mdr yard?mc?s?/?ube mdr ba?kanl???nda iki okul mdr ve iki birlik ba?kan?ndan, mlk amirin onay? ile olu?turulan komisyonca ncelikle imknlar? k?s?tl? olan okullar?n ve ?rencilerinin e?itim-?retimle ilgili ihtiyalar?nda kullan?lmak zere ilgili birli?in hesab?na aktar?l?r. Ayr?ca, il/ile mill e?itim mdrlklerinin e?itim-?retimle ilgili gerekli ihtiyalar?nda kullan?labilir.

Gelirlerin harcanmas?

Madde 19 - Birli?in gelirlerinin, okulun bte disiplini erevesinde, e?itim-?retim giderleri ile madd imknlardan yoksun ?rencilerin zorunlu ihtiyalar? iin harcanmas? esast?r. Harcamalar, ynetim kurulu karar?yla belgeye dayal? olarak yap?l?r. Mal ve hizmet al?mlar?, usulne gre olu?turulacak komisyonlarca yap?l?r.

Banka hesab?ndaki paralar, okul mdr, birlik ba?kan? ve muhasip yenin m?terek imzalar?yla ekilir. Ba?kan?n bulunmad??? zamanlarda ba?kan yard?mc?s? yetkilidir.

Al?nan demirba?lar okulun demirba? defterine kaydedilir ve ayniyat makbuzunun bir rne?i harcama belgesine eklenir.

Ynetim kurulu, y?ll?k tahmin bteyi ve y?l sonu mal raporunu okul iln panosu ile di?er ileti?im aralar?ndan yararlanarak duyurur.

?lgili mevzuat?na gre tutulan gelir-gider kay?tlar? er ayl?k aral?klarla velilerin grebilece?i ?ekilde iln panosunda ya da di?er ileti?im aralar? ile duyurulur.

BE??NC? BLM

Tutulacak Defter, Dosya ve Belgeler
Tutulacak defter, dosya ve belgeler

Madde 20 Ynetim kurulunca;

a) Genel kurul tutanak dosyas?,

b) Ynetim kurulu karar defteri,

c) Gelen-giden evrak defteri,

d) Gelir-gider defteri,

e) Harcama belgelerinin yer ald??? dosya,

f) Ynetim kurulunca ihtiya duyulan di?er dosya ve kay?tlar,

g) Mal mevzuat hkmlerine gre dzenlenen gelir makbuzu,

h) Mal mevzuat hkmlerine gre dzenlenen gider makbuzu,

i) Kantin, a?k alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce i?letilmesi hlinde olu?acak iktisad i?letmeler iin 213 say?l? Vergi Usul Kanunu hkmleri uyar?nca dzenlenen belgeler ve defterler

usulne gre tutulur.

Tutulan defter, dosya ve belgeler okulda muhafaza edilir.

ALTINCI BLM

e?itli ve Son Hkmler

Birliklerin yapamayaca?? i?ler

Madde 21 - Birlikler, mill e?itim mevzuat?na ayk?r? al??malar ile siyas faaliyet ve ki?ilere ?kar sa?lay?c? i? ve i?lemler yapamaz.

Denetim

Madde 22 - Birlikler, en az iki y?lda bir olmak zere Bakanl?k/valilik veya il/ile mill e?itim mdrlklerince mill e?itim mevzuat?na ve Trk Ceza Kanunu hkmlerine gre denetlenir.

Hkm bulunmayan hller

Madde 23 - Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde 1739 say?l? Mill E?itim Temel Kanunu ile ilgili di?er genel hkmler uygulan?r.

Yrrlkten kald?r?lan ynetmelik

Madde 24 - 18/5/1983 tarihli ve 18051 say?l? Resm Gazetede yay?mlanan Mill E?itim Bakanl??? Okul-Aile Birli?i Ynetmeli?i yrrlkten kald?r?lm??t?r.

Geici Madde 1 - Bu Ynetmeli?in yrrl?e girdi?i tarihten nce kurulmu? olan birlikler, kurulu?lar?n? alt? ay iinde bu Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirir.

Yrrlk

Madde 25 - Mill E?itim ve Maliye Bakanl?klar?nca haz?rlanan bu Ynetmelik, yay?m? tarihinde yrrl?e girer.

Yrtme

Madde 26 - Bu Ynetmelik hkmlerini Mill E?itim Bakan? yrtr.

EK-1

OKUL-A?LE B?RL??? AYN / NAKD BA?I? ALINDI BELGES?

B?RL???N

Seri No :

Cilt No :

S?ra No :

Ad? :

Adresi :

Telefon No :

Faks No :

e-posta Adresi :

NAKD BA?I?LAR

S?ra No

Ba????n Cinsi (YTL/Dviz )

Tutar

TOPLAM

Yaln?z .. YTL/Dviz tahsil edilmi?tir.

AYN BA?I?LAR

S?ra No

Ba????n Tr ve zelli?i

Miktar?

Birim Fiyat?

Tutar?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOPLAMYukarda belirtilen ayn/nakd ba???? teslim ald?m.

Teslim Eden

Teslim Alan

Ad? Soyad?

Ad? Soyad?


T.C. Kimlik No

Grevi


Adresi

T.C. Kimlik No


Tarih- ?mza


Tarih-?mza


EK-2

OKULLARDA BULUNAN KANT?N, AIK ALAN, SALON VE BENZER? YERLER?N ??LETME (K?RALAMA) SZLE?MES?

GENEL ?ARTLAR

Szle?menin Taraflar?

Madde 1 - Bu szle?me, bir tarafta .............................................. Okul-aile Birli?i (Bundan sonra Birlik olarak an?lacakt?r.) ile di?er tarafta i?letmeci ........................... (Bundan sonra Yklenici olarak an?lacakt?r.) aras?nda a?a??da yaz?l? ?artlar dhilinde akdedilmi?tir.

Taraflara ?li?kin Bilgiler

Madde 2 - Birli?in adresi ...................................................................................... olup Tel no: .. Faks no: Yklenicinin tebligata esas adresi: .............................................................................................................. Ev tel. no: .................... ?? tel. no: .................

Her iki taraf da yukarda belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul etmi?lerdir. Adres de?i?iklikleri usulne uygun ?ekilde kar?? tarafa tebli? edilmedike en son bildirilen adrese yap?lacak tebli? ilgili tarafa yap?lm?? say?l?r.

?? Tan?m?

Madde 3 - Szle?me konusu i?; .. ?li ................. ?lesi .....ada ... parsel ... m2 yzlml ve Mill E?itim Bakanl???na tahsisli ta??nmaz mal zerinde bulunan .................. viagra prix pharmacie.. Okulundaki yakla??k ............ m2lik i?letme hakk?n?n verilmesi (kiralama) szle?menin konusunu olu?turmaktad?r.

Szle?menin Bedeli

Madde 4 - ?? bu szle?menin komisyonca 9 ay zerinden belirlenen y?ll?k kira bedeli .................................. YTLdir. Yklenici bu bedeli pe?in veya e?it taksitler hlinde 9 ayda deyebilir.

Vergi, Resim, Harlar, Di?er Giderler

Madde 5 - Kiralama ile ilgili her trl vergi, resim, harlar ve di?er giderler ykleniciye aittir.

Szle?menin Sresi ve Y?ll?k Art??lar?

Madde 6 - ?? bu szle?menin sresi bir y?l olup bu bir y?ll?k i?letme sresi szle?menin feshini gerektiren nedenler yoksa en fazla 5 y?l sreyle uzat?labilir.

Szle?menin uzat?lmas? hlinde art?? bedeli, Devlet ?statistik Enstitsnce yay?mlanan retici Fiyatlar? Endeksi (FE) (bir nceki y?l?n ayn? ay?na gre % de?i?im) oran?nda art?r?lmas? suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ili?kin faktrlerde nemli lde farkl?la?ma olmas? hlinde (?renci azalmas?, o?almas? gibi) kira bedeli komisyonca yeniden de?erlendirilebilir.

Madde 7 - Kira denmesindeki Esaslar

Yklenici y?ll?k kira bedelinin % 3 n defterdarl?k/malmdrl?ne er ayl?k dnemler itibar?yla dnemi takip eden ay?n yirmisine kadar pe?in olarak yat?rarak dekontu birli?e/okul mdrl?ne teslim edecektir.

Yklenici %3 arz bedelinin denmesinden geriye kalan kira bedelinin (.................................YTL) %10 ini (...........................................YTL) ?l Mill E?itim Mdrl?ne, %10 ini (.................................... YTL) ?le Mill E?itim Mdrl?ne, % 80 ini de (........................................ YTL) birli?in gsterece?i hesaplara ilgili ay?n 04-10 tarihleri aras?nda yat?rarak dekontlar?n? birli?e/okul mdrl?ne teslim edecektir.

Sresinde denmeyen i?letme bedeline 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usul Hakk?nda Kanunun 51 inci maddesi gere?ince belirlenen oranda gecikme zamm? uygulanacakt?r.

Kesin Teminat ve ?ade ?ekli

Madde 8 - Kesin teminat tutar?, bir y?ll?k kira bedelinin % 6 oran?nda olup ................................. YTLdir. Kesin teminat, Sosyal Sigortalar Kurumundan ili?kisiz belgesi ibraz etmesi kayd?yla yklenicinin i?i b?rakmas? veya szle?me bitiminde, birli?in herhangi bir alaca??n?n kalmamas? hlinde kendisine iade edilir.

Genel Hkmler

Madde 9 - Kantin bizzat yklenici taraf?ndan al??t?r?lacakt?r. Kantin ba?kas? taraf?ndan al??t?r?lamaz, resm veya gayri resm devir ve temlik yap?lamaz.

Madde 10 - Kantinin i?letilmesinde 3100 say?l? Kanun gere?ince deme kaydedici cihaz (Yazar Kasa) kullan?l?r. deme kaydedici cihaz?n kullan?lamayaca?? durumlarda, 213 say?l? Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende sat?? fi?i kesilir.

Madde 11 - Szle?me konusu kantinin elektrik, su, do?algaz, ?s?tma gideri, okulun sayalar?ndan ayr? ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilat mdrlklerine, okulun sayalar?yla ayn? ise idare taraf?ndan tespit edilecek miktar tahakkuk dnemlerinde malmdrlklerine denmek zere yklenici taraf?ndan okul idaresine denir.

Madde 12 - ??letme hakk? verilen kantinin bulundu?u yer, idarece mahallinde tanzim edilecek tutanakla i?leticiye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kap?, pencere, dolap, lavabo gibi levaz?m?n tam ve sa?lam olup olmad??? i?letme hakk? verilen ta??nmaz ierisindeki malzeme de (ocak, masa, sandalye ve benzeri) bulunuyorsa bunlar da e?it ve de?erleri itibar?yla ayr? ayr? belirtilerek teslim tutana??nda yer al?r ve yukar?da ad? geen idare yetkilileri ile i?letme hakk? verilen yklenici taraf?ndan imzalan?r.

Madde 13 - ??letme hakk? sona erdi?inde i?letilme hakk? verilen yer, yklenici taraf?ndan kantinin bulundu?u idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakla yklenici kullan?m?na b?rak?lan malzeme tam ve sa?lam olarak teslim al?n?r.

Madde 14 - Yklenici;

Temizlik ve sa?l?k ko?ullar?na uygun faaliyette bulunur. Sabotaj ve yang?n gibi tehlikelere kar?? her trl tedbirleri almakla (yang?n tp ve benzeri),

Gerekti?inde okulun genel grnmne uygun boya, badana gibi onar?mlar? yapmakla,

Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihml ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ziyan? tazmin etmekle

ykmldr.

Madde 15 - Yklenicinin yz k?zart?c? bir sutan hkm giymesi, kantinde sa?l??a ve genel ahlka ayk?r? maddelerin ?rencilere sat?lmas? veya e?itim-?retim ortam?n? bozucu davran??lar?n?n inceleme-soru?turma sonucu tespiti hlinde, birlik ynetiminin gerekeli karar?yla szle?me tek tarafl? fesh edilir. Bundan dolay? yklenici hibir hak talep edemez.

Madde 16 - ??letme hakk? verilen yerde, hizmetin gerektirdi?i malzeme ve e?ya d???nda devletin gvenli?i, genel ahlka ayk?r? ve okul mdrl?nce sak?ncal? bulunan her trl alet, kitap ve bro?r gibi e?ya bulundurulamaz.

Madde 17 - Yklenici, Mill E?itim Bakanl??? Sa?l?k ??leri Dairesi Ba?kanl???n?n okul kantinlerinin denetimleri ile ilgili olarak yay?mlad??? 16.09.1988 tarihli ve 7409 say?l? Genelgesinin ekinde Okul Kantinleri Denetin Formu ile getirilen ykmllkler ile Bakanl???m?z ve di?er ilgili bakanl?klar?n bu konudaki dzenlemelerine uymak zorundad?r.

Madde 18 - ??letme hakk? verilen yerde hi bir ?ekilde bira dhil alkoll iki, ttn ve ttn mamulleri ile enerji iecekleri bulundurulamaz ve sat??? yap?lamaz. Kantinlerde ?rencinin ruh ve beden sa?l???na faydal? g?da ve iecek gibi rnlerin bulundurulmas? zorunludur. Bu rnlerde g?da kodeksine uygunluk ?artlar? aran?r.

Madde 19 - ??letilen yerin; szle?me hkmlerine ayk?r? i?letilmesi, Bakanl???m?z ya da kamu kurum ve kurulu?lar?nca ihtiya duyulmas?, sat???n?n yap?lmas? durumunda tebligat? mteakip 15 gn iinde bu yerlerin tahliyesi sa?lan?r.

Madde 20 - ??letme hakk? sresi sona erdi?i veya sresinden evvel iptali hlinde i?letme hakk? verilen yer idareye teslim edilmedi?i takdirde her geen gn iin i?letici ki?i taraf?ndan i?letme bedelinden ayr? olarak ayl?k i?letme bedelinin % 10 u oran?nda gnlk ceza uygulan?r.

Madde 21 - Kantinin i?letilmesinde meslek ve teknik e?itim diplomas?, sertifika ile kurs bitirme, kalfal?k, ustal?k ve i? yeri ama belgelerinden en az birine sahip ve ?renci psikolojisine uyum sa?layabilecek ki?iler istihdam edilir. al??an ki?ilerin bu zelliklere haiz olmamas? hlinde birlike gerekli nlemler al?n?r.

Madde 22 - Yklenici, 4077 say?l? Tketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ve uygulamas? ile ilgili ynetmelik gere?i cret Tarifesini ?rencilerin rahatl?kla grebilece?i yerlere asar.

Madde 23 - Yklenici, szle?me sresinin bitiminde ...tahliye etmedi?i takdirde 2886 say?l? Devlet ?hale Kanununun 75inci madde hkmleri uygulan?r.

Madde 24 - Szle?me ile getirilen ykmllklerin takibi, birlik ve okul ynetimi taraf?ndan yap?l?r. Bu szle?mede yer alan hkmlere uyulmad??? birlik ynetimince tespit edildi?inde szle?me, birlik karar? ile fesh edilir.

Anla?mazl?klar?n zm

Madde 25 - Bu szle?meden do?an ihtilaflar?n hl mercii Mahkeme ve ?cra Daireleridir.

Yrrlk

Madde 26 - Bu szle?me, . tarihinden itibaren yrrl?e girer. .. maddeden ibaret olan bu szle?me; birlik ve yklenici taraf?ndan okunup taraflarca iradelerin rt?t? anla??lm?? olarak . tarihinde 4 nsha olarak dzenlenerek imzalanm??t?r.

Madde 27 - Sz konusu yerleri hlen i?letenlerle ilgili feshi gerektiren bir hususun bulunmamas?, y?ll?k kira art???n?n yap?lmas? ve ihale komisyonunca uygun bulunmas? halinde birlike szle?meleri yenilenir.

ZEL ?ARTLAR

Madde 1- Yklenicinin de?i?mesi durumunda; okul kantinine yap?lan sabit tesis masraflar?, kullan?m sresi ve amortisman dikkate al?narak okul, birlik, varsa ilgili meslek odas? temsilcisinin ve gerekti?inde bilirki?i kat?l?m?yla olu?turulan komisyonca takdir edilen mebla?, eski ykleniciye yeni yklenici taraf?ndan denir. Bu husus ihale iln?nda belirtilir.

Madde 2 -

...

Not : ?? bu Szle?me 27 genel ve .. zel ?art olmak zere toplam . maddeden olu?maktad?r.

Okul Mdr Birlik Ba?kan? Yklenici Yklenici Kefili Meslek Odas? Temsilcisi