Odam?z, 1946 y?l?nda Otelciler,Hanc?lar ve Kahveciler Derne?i olarak kurulmu? olup, 1964 Kk Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Kanunu ile Kamu Kurumu Niteli?inde Dernekler s?fat?na al?nm??, 1980li y?llarda 507 Say?l? Kanunla de?i?iklik yap?lm?? 1991 y?l?nda yap?lan kanun de?i?ikli?i ile Esnaf Odas? s?fat?na kavu?turulmu?tur.

Kanun ve ynetmelik, ynergeler st kurulu?lar?m?zdan gelen genelgeler do?rultusunda ve yasalar erevesinde yelerimizin hak ve hukukunu koruma abas? ierisindedir, i? yerlerimiz umuma a?k yerler olmas? nedeniyle ok ynl denetim yap?lan i? yerleri durumunda bak?ld???nda il merkezinde Emniyet, Belediye Zab?tas?, Tar?m ?l Mdrl?, Vergi Dairesi Ba?kanl??? yetkililerince merkeze ba?l? kylerdeki i? yerlerimiz ?l zel ?dare Ba?kanl???, ?l Jandarma Alay Komutanl??? taraf?ndan denetlenmekte olup, prosedr brokrasisi en fazla olan meslek grubu oldu?u grlmektedir.

En uzun zaman al???p her kesim ile muhatap olan mesle?imiz ok czi sat?? bedeli ile hizmet veren yelerimiz di?er mesleklerden me?akkati ok geliri az hizmeti en fazla olan 750 meslek dal? ierisinde resmi fiyatlar do?rultusunda i?ini en iyi ?ekilde yrtmeye aba sarf eden Odam?z yelerine en helal kazan sa?layanlard?r.

Tm yelerimizi ayr? ayr? kutlar, ba?ar? ve bol kazanl? i?ler dilerim.

ABD'deki aileler ki?i ba?? ba?ka yerden daha fazla ila sat?n al?rlar. evrimii eczaneler taraf?ndan sa?lanan ilalar?n bulunmas? kesinlikle reeteli ila ktye kullan?m? salg?n?n?n katk?da bulundu?u bir yndr. rne?in, Antabuse, kronik alkolik hastal??? olan baz? insanlarda kullan?l?r. Bu ila, Antabuse al?rken alkol tketmeniz durumunda ortaya ?kacak olan rahats?z edici yan etkiler nedeniyle iki iilmemize yard?m etmek olabilir. En popler ilalardan biri Viagra 'd?r. Yaz?m?z "Viagra 25mg sat?n al" zerine odaklanmaktad?r. Bilim adamlar? ne hakk?nda konu?uyorlar ""? Tavsiyemiz kolayd?r, ancak "" ile yakla??k bilgiye ihtiyac?n?z varsa tm fark yaratabilir. Cinsiyet bir sa?l?k a?s?ndan ok nemli olmasa da, sizin iin ok nemli. Genellikle ilalar yan etkilere neden kutu. Sertifikal? doktor senin iin bir reeteyi yay?nlayacak, ancak Viagra dahil olmak zere zmler senin iin uygunsa.